美高梅所有平台网址 - 世界杯首选 美高梅所有平台网址 - 世界杯首选
    °²Ë³Êй¤ÒµÍ¶×ʹ«Ë¾  ÕÐÉÌÈÈÏߣº0851-33227001        ÏÄÔƹ¤ÒµÔ°Çø   ÕÐÉÌÈÈÏߣº0851-34666666 
µ¥Î»¸Å¿ö
 ½ñÌìÊÇ£º
  aaa
   
ÆóÒµÈÙÓþ

 

 
°²Ë³¿Í³µÄÏÕ¾°à³µ¡¢Î÷Õ¾°à³µÊ±¿Ì±íʱ¿Ì±í
ÈÕÆÚ£º 2013Äê5ÔÂ29ÈÕ   ³ö´¦£º°²Ë³¹¤ÒµÍ¶×ʹ«Ë¾    ÔĶÁ:3166´Î
 

°²Ë³¿Í³µÄÏÕ¾°à³µÊ±¿Ì±í


Ïß·Ãû³Æ ÓªÔËÀï³Ì  £¨km) ;¾¶Õ¾µã Ʊ¼Û(Ôª£© ·¢°àʱ¼ä ±¸×¢
¹ó    Ñô 105 ƽ    °Ó 35.00 6£º50-19£º10 10·ÖÖÓÒ»°à
Õò    Äþ 30 ´ó ɽ ÉÚ 7.00 7£º00-19£º00 10·ÖÖÓÒ»°à
ƽ    °Ó 40 Ìì    Áú 11.00 7£º30-18£º30 20·ÖÖÓÒ»°à
»Æ ¹û Ê÷ 46 Õò    Äþ 11.00 7£º00-19£º00 20·ÖÖÓÒ»°à
°å    µ± 72 ¹·    ³¡ 15.00 13£º40¡¢14£º30 ÿÌìÁ½°à
¹Ø    Áë 72 »Æ ¹û Ê÷ 20.00 7£º50-17£º10 40·ÖÖÓÒ»°à
Çå    Õò 75 ƽ    °Ó 25.00 8£º30-16£º30 ÿСʱһ°à
×Ï    ÔÆ 76 è    Óª 18.00 6£º50-18£º30 20·ÖÖÓÒ»°à
Çç    ¡ 143 ¹Ø    Áë 45.00 8£º30-16£º30 90·ÖÖÓÒ»°à
Õê    ·á 150 ¹Ø    Áë 54.00 7£º40-16£º00 ÿÌìÁù°à
Ë®    ³Ç 182 ÖР   Õ¯ 55.00 8£º00-17£º30 50·ÖÖÓÒ»°à
Ç­    Î÷ 187 Çå    Õò 65.00 7£º30¡¢14£º30 ÿÌìÁ½°à
Íû    Ä® 187 ×Ï    ÔÆ 62.00 7£º00-15£º00 ÿÌìÎå°à
ÐË    ÈÊ 196 ±± ÅÌ ½­ 75.00 10£º30¡¢17£º00 ÿÌìÁ½°à
ÄÉ    Óº 224 Áù    Ö¦ 60.00 8£º00-14£º00 ÿÌìÁ½°à
ÅÌ    ÏØ 240 ¹Ø    Áë 60.00 8£º00-17£º00 ÿÌìÎå°à
°²    Áú 244 ÐË    ÈÊ 85.00 09:30 ÿÌìÒ»°à
ÐË    Òå 256 ÐË    ÈÊ 90.00 7£º00-15£º00 ÿСʱһ°à
×ñ    Òå 270 Ï¢    ·é 85.00 9£º00-15£º30 ÿÌìËÄ°à
»ð    ÆÌ 279 ÆÕ    °² 60.00 ¡¡ δ·¢°à
¶¼    ÔÈ 280 ¹ó    Ñô 80.00 12:40 ÿÌìÒ»°à
¿­    Àï 287 ¹ó    Ñô 80.00 10£º00¡¢15£º30 ÿÌìÁ½°à
±Ï    ½Ú 300 Ç­    Î÷ 100.00 9£º00¡¢13£º00 ÿÌìÁ½°à
ÖØ    Çì 518 ×ñ    Òå 150.00 8£º30¡¢11£º30 ÿÌìÁ½°à
À¥    Ã÷ 556 ºì    ¹û 115.00 10£º00¡¢16£º00 ÿÌìÁ½°à
¸ö    ¾É 636 ÐË    Òå 160.00 15:00 ÿÌìÒ»°à
ÉÛ    ¶« 910 ¿­    Àï 180.00 17:30 ÿÌìÒ»°à
±±    º£ 1050 ¶¼    ÔÈ 245.00 16:00 ÿÌìÒ»°à
³Î    º£ 1800 ³±    Ñô 300.00 13:30 ÿÌìÒ»°à
Π   ÖÝ 2113 ÉÛ    ¶« 300.00 13:00 ÿÌìÒ»°à
¸£    ÖÝ 2520 ÉÛ    ¶« 380.00 11:30 ÿÌìÒ»°à

            µØÖ·£º°²Ë³ÊÐÎ÷ÐãÇøÖлªÄÏ·70ºÅ                  ×Éѯµç»°£º0853-3222169


°²Ë³¿Í³µÎ÷Õ¾°à³µÊ±¿Ì±í


 

Ïß·Ãû³Æ ÓªÔËÀï³Ì£¨Km£© ÈÕ·¢°à´Î Ʊ¼Û£¨Ôª£© ·¢°àʱ¼ä
°²Ë³¡ª¹óÑô 102 37 30.00 7:00-19:00   ÿ20·ÖÖÓÒ»°à
°²Ë³¡ª¹ØÁë 72 35 20.00 7:00-18:30   ÿ20·ÖÖÓÒ»°à
°²Ë³¡ªÆÕ¶¨ 30 45 7.00 7:00-18:00   ÿ15·ÖÖÓÒ»°à
°²Ë³¡ªÆ½°Ó 40 95 9.00 7:00-18:00   ÿ7·ÖÖÓÒ»°à
°²Ë³¡ªÆ¹± 72 1 17.00 13:30
°²Ë³¡ªÔÆÂí 29 27 6.00 7:15-18:00   ÿ25·ÖÖÓÒ»°à
°²Ë³¡ªÁú¹¬ 32 26 8.00 7:30-18:00   ÿ25·ÖÖÓÒ»°à
°²Ë³¡ª´ò°ï 93 1 25.00 11:30
°²Ë³¡ªÓÂ¿Ë 40 1 12.00 15:30
°²Ë³¡ª»ðÂó 44 2 12.00 10:50   15:30
°²Ë³¡ªÐÂÔ· 46 2 12.00 11:20   16:00
°²Ë³¡ªÑòÕ¯ 37 2 10.00 10:20   15:10   
°²Ë³¡ª»¯´¦ 41 8 11.00 8:50   10:00   11:00   12:00  13:30  14:30  16:00   17:00
°²Ë³¡ªÑîÎä 52 27 14.00 7:00-18:10   ÿ20·ÖÖÓÒ»°à
°²Ë³¡ªÑÒÀ° 51 26 14.00 7:00-17:30   ÿ25·ÖÖÓÒ»°à
°²Ë³¡ª¼¦³¡ 38 21 10.00 7:30-17:30   ÿ30·ÖÖÓÒ»°à
°²Ë³¡ªÁúÇà 64 1 18.00 14:20
°²Ë³¡ª»ÆÀ° 54 4 14.00 7:20  10:40  13:20 16:00              
°²Ë³¡ªÔÆ·å 24 27 6.00 7:15-18:05   25ÿ·ÖÖÓÒ»°à
°²Ë³¡ª¼¦³¡Æ 72 6 20.00 10:30   13:00  13:30  14:30   15:30   16:30 
°²Ë³¡ª¼¦³¡Æ£¨¾­Âí³¡£© 82 1 23.00 13:30
°²Ë³¡ª¸ÚÎÚ 119 1 35.00 13:00
°²Ë³¡ªÂí³¡ 61 4 18.00 10:00   12:30   14:00   15:30
°²Ë³¡ªÆºÉÏ 52 4 12.00 9:00    10:00   13:00   15:00
°²Ë³¡ª»¨½­ 88 4 31.00 12:30   13:30   14:30   15:00
°²Ë³¡ªÀÉá· 98 3 28.00 11:40   13:40   15:00
°²Ë³¡ªÐ³¡ 27 1 7.00 14:20
°²Ë³¡ª±¾Õ¯ 75 1 21.00 13:30
°²Ë³¡ªºï³¡ 56 3 13.00 10:00   13:00   16:00
°²Ë³¡ªÎ÷±± 53 3 15.00 9:30    11:00   15:30
°²Ë³¡ªÎÌ¿¨ 52 2 13.00 11:30 (¾­ÆÕ¶¨´óÄÇ)13:30
°²Ë³¡ªÃÍÖÛ 68 2 16.00 12:30   14:30
°²Ë³¡ªÀ°Áø 61 1 16.00 15:00
°²Ë³¡ªÁú³¡  £¨¾­ÌìÁú£© 126 2 35.00 11:40   15:00
°²Ë³¡ª°¢¹­  £¨¾­Öé²Ø£© 106 2 30.00 8:00  (¾­Öé²Ø)12:40
°²Ë³¡ªÃ¨³¡ 82 2 23.00 9:00    12:00
°²Ë³¡ªÃ¨³¡  £¨¾­²¹ÀÊ£© 76 2 21.00 9:00    12:00
°²Ë³¡ª°×Äà   £¨¾­Âí³¡£© 78 2 23.00 8:15    13:40
°²Ë³¡ª°×Äà 106 1 30.00 12:40
°²Ë³¡ªðÎ×ÓÑÒ 27 8 6.00 7:30   9:00    10:30   12:00   13:30  15:00  16:30   18:00
°²Ë³¡ªÑҽŠ95 2 21.00 14:00   15:00
°²Ë³¡ª¹Èë 68 2 15.00 12:00   14:00
°²Ë³¡ª²¹ÀÉ 34 2 10.00 10:30   15:00
°²Ë³¡ªÐ¤¼Òׯ 42 4 6.00 8:30    10:30    12:30    14:30
°²Ë³¡ª»¯Æð 116 1 32.00 8:00
°²Ë³¡ªÀÖƽ 39 17 10.00 8:00-17:00   ÿ30·ÖÖÓÒ»°à 
°²Ë³¡ª¼ª²ýÍÍ 30 4 8.00 9:30  12:30  15:30  18:00

               µØÖ·£º°²Ë³ÊÐËþɽÎ÷·                         ×Éѯµç»°£º0853-3223839


 

¡¡
 
版权所有 Copyright © 2013°²Ë³Êй¤ÒµÍ¶×ʹ«Ë¾ µç»°£º 0851-33227001 ´«Õ棺0853-3227001 ºǫ́µÇ½

µØÖ·£º°²Ë³ÊÐÎ÷ÐãÇøÁúÇà·Òø³ÇµÛ¾°ÈýÂ¥  ÍøÕ¾±¸°¸ºÅ£ºÇ­ICP±¸13001473ºÅ-1 ¼¼ÊõÖ§³Ö£º°²Ë³È˲ÅÍø

¹ó¹«Íø°²±¸ 52040202000007ºÅ